Novost

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/STRUČNA SURADNICA PEDAGOGINJA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Natječaj se odnosi na prijam pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

UVJETI:

 • prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97):
 • nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini
 • VSS profesor pedagogije ili diplomirani pedagog, magistar/a pedagogije
 • završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij pedagogije,
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spreini,
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu — domovnicu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih ili prekršajnih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od kaznenih ili prekršajnih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

  Kandidati/kandidatkinje koji/koje će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni/dužne su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/tkinja koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
  Da bi kandidat/kandidatkinja ostvario/ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja: 19.7.2021. – 27.7.2021.

  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za Stručni suradnik/ica- pripravnik/ca ” na adresu: Dječji vrtić „Gardelin“, Petra Zrinskog 3, 23211 Pakoštane

  Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

  Natječaj je objavljen dana 19.07.2021. na web stranici www.djecjivrticgardelin.hr
 • te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Više o mjeri Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo može se pročitati na internetskoj stranici: https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-stjecanje-iskustva-javne-sluzbe/

 • Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji koriste isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679.

 • Predsjednica Upravnog vijeća

Božena Petrić

       Natječaj -stručni suradnik pedagog-pripravnik.docx

Kontaktirajte nas

 • Adresa

  Petra Zrinskog 3
  23211 Pakoštane

 • Telefon & E-mail

  Tel: 023 381 828
  Mob: 099 348 0662
  djecji.vrtic.pakostane@zd.t-com.hr

 • Radno vrijeme

  Radnim danom
  06:30 - 16:30

Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Policom privatnosti Dječjeg vrtića Gardelin i slažete se s njom. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.